مسعود حافظی فرد

مسعود حافظی فرد نوحه خوان خوش صدا و جوان یزدی است که با هم اکنون با هیئت بعثت یزد همکاری می کند.