سید علی حیدری

سید علی حیدری یکی از نوحه خوانان هیئت نعیم آباد ( آبشاهی ) یزد می باشد که نزدیک به 10 سال است که با این هیئت همکاری دارد.

او از اشعار عالیه مهرابی ، مهدی قدکی و امیر عباس سازش در نوحه هایش استفاده می کند.