محمد مسلمی پور

محمد مسلمی پور یکی از نوحه خوانان هیئت کوشکنو یزد است که حدود یک دهه در هیئت کوشکنو مداحی کرد .

او در کنار مداحی و نوحه خوانی در زمینه تقلید صدا ، صداسازی و اجرا نیز فعالیت می کند.