محمدحسین میرحسینی

محمدحسین میرحسینی متولد سال 66 در یزد است. او از سال 1380 نوحه‌خوانی را آغاز کرده و از محضر آقای شعبان‌نژاد استفاده کرده است. میرحسینی چند سالی در هیئت دارالشفاء امیرآباد نوحه‌خوانی کرده و حالا نزدیک به دو دهه است که نوحه‌خوان هیئت محمودآباد یزد است.