محسن سلطانی

محسن سلطانی متولد آبان‌ماه 1363 است. او از سن 11 سالگی مداحی و نوحه‌خوانی را زیر نظر مرحوم حمید سلطانی آغاز کرده است .

او ابتدا برای هیئت علی‌اکبر گرد فرامرز نوحه‌خوانی می کرد و از سال 82 تاکنون نیز نوحه‌خوان هیئت کوی علیا می باشد.