علی قیصر

علی قیصر نوحه خوان جوان یزدی است که در سال 1398 با هیئت نینوا صفائیه یزد همکاری داشت.