سجاد شایقی

سجاد شایقی مردادماه 1375 متولد شده است. او از 12 سالگی و در برنامه‌های مدرسه نوحه خوانی را آغاز کرد. او که سابقه یک سال نوحه‌خوانی در هیئت پنبه‌کاران یزد را دارد از سال 1395 تاکنون نوحه‌خوان هیئت ابوالفضل قلعه کهنه یزد است.