حسین نخل بند

حسین نخل بند یکی از نوحه خوانان قدیمی و صاحب سبک یزد  است که صدای خاص و اشعار روشنگر وی همواره نوازشگر گوش و جان یزدی ها در طول بیش از پنج دهه فعالیت برای هیئت بعثت بوده است .