حسین ایمانی

حاج حسین ایمانی نوحه خوانی قدیمی و با سابقه هیئت ابوالفضل اکبرآباد یزد هست که سالیان متمادی است که برای این هیئت نوحه خوانی می کند.